دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : فاطمه   طباطبائی

پست الکترونیکی : f-tabatabaie@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیومکانیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی عرفان اسلامی

نوع استخدام : قراردادی

فاطمه طباطبائی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^